Wypłata świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu


Wypłata świadczeń

1. Wypłaty na rachunek bankowy

  • W celu usprawnienia procesu wypłat zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń, osoby uprawnione powinny przekazać w Powiatowym Urzędzie Pracy numer konta bankowego, na które przekazywane będą kwoty należnych świadczeń.
  • Wypłaty na rachunek bankowy odbywają się pomiędzy 11 a 14 dniem każdego miesiąca (księgowanie środków na koncie zależne jest również od ich przepływów miedzy bankami).
 

2. Wypłaty gotówkowe - zgodnie z obowiązującym harmonogramem

 

Harmonogram wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych z terenu powiatu mieleckiego w 2018 roku

  • Miejsce wypłat: PKO Bank Polski S.A, Mielec, ul. Jagiellończyka 11 (obok dworca autobusowego)
L.p. Miesiąc Terminy wypłat
zasiłków i dodatków aktywizacyjnych stypendiów stażowych, szkoleniowych
i innych świadczeń
1 styczeń 11.01.2018 - czwartek 12.01.2018 - piątek
2 luty 13.02.2018 - wtorek 13.02.2018 - wtorek
3 marzec 13.03.2018 - wtorek 13.03.2018 - wtorek
4 kwiecień 11.04.2018 - środa 12.04.2018 - czwartek
5 maj 11.05.2018 - piątek 11.05.2018 - piątek
6 czerwiec 13.06.2018 - środa 13.06.2018 - środa
7 lipiec 11.07.2018 - środa 12.07.2018 - czwartek
8 sierpień 13.08.2018 - poniedziałek 13.08.2018 - poniedziałek
9 wrzesień 12.09.2018 - środa 13.09.2018 - czwartek
10 październik 11.10.2018 - czwartek 12.10.2018 - piątek
11 listopad 13.11.2018 - wtorek 13.11.2018 - wtorek
12 grudzień 12.12.2018 - środa 13.12.2018 - czwartek
 

Uwaga:

  • Niepobranie świadczenia w wyżej wyznaczonych terminach wiąże się z koniecznością indywidualnego ustalenia dodatkowego terminu wypłaty z pracownikiem Urzędu, telefon kontaktowy: 17 788-00-99 lub osobiście w siedzibie Urzędu w pokoju numer 3 (na parterze).

 

Zasady Wypłacania Świadczeń

  • Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn.zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1189):
    • Zasiłek dla bezrobotnych wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie,  za który przysługuje zasiłek.
    • Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
  • W przypadku nie pobrania zasiłków, stypendiów i innych świadczeń pieniężnych finansowanych z Funduszu Pracy, ulegają one przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji (art. 76 ust. 3a ustawy).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę