Wypłata świadczeń - Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu


Wypłata świadczeń w 2019 roku

1. Wypłaty na rachunek bankowy

  • W celu usprawnienia procesu wypłat zasiłków dla bezrobotnych i innych świadczeń, osoby uprawnione powinny przekazać w Powiatowym Urzędzie Pracy numer konta bankowego, na który przekazywane będą kwoty należnych świadczeń.
  • Wypłaty świadczeń na rachunek bankowy następują najpóźniej 14-go dnia każdego miesiąca (księgowanie środków na koncie zależne jest również od ich przepływów miedzy bankami).

2. Wypłaty gotówkowe - zgodnie z obowiązującym harmonogramem

 

Harmonogram wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych z terenu powiatu mieleckiego w 2019 roku

  • Miejsce wypłat: PKO Bank Polski S.A, Mielec, ul. Jagiellończyka 11 (obok dworca autobusowego)
L.p. Miesiąc Terminy wypłat
zasiłków i dodatków aktywizacyjnych stypendiów stażowych, szkoleniowych
i innych świadczeń
1 styczeń
11.01.2019 - piątek
11.01.2019 - piątek
2 luty
13.02.2019 - środa
13.02.2019 - środa
3 marzec
13.03.2019 - środa
13.03.2019 - środa
4 kwiecień
11.04.2019 - czwartek
12.04.2019 - piątek
5 maj
13.05.2019 - poniedziałek
13.05.2019 - poniedziełek
6 czerwiec
12.06.2019 - środa
13.06.2019 - czwartek
7 lipiec
11.07.2019 - czwartek
12.07.2019 - piątek
8 sierpień
13.08.2019 - wtorek
13.08.2019 - wtorek
9 wrzesień
11.09.2019 - środa
12.09.2019 - czwartek
10 październik
11.10.2019 - piątek
11.10.2019 - piątek
11 listopad
13.11.2019 - środa
13.11.2019 - środa
12 grudzień
11.12.2019 - środa
12.12.2019 - czwartek

Uwaga:

  • Niepobranie świadczenia w wyżej wyznaczonych terminach wiąże się z koniecznością indywidualnego ustalenia dodatkowego terminu wypłaty z pracownikiem Urzędu, telefon kontaktowy: 17 788-00-99.

Zasady Wypłacania Świadczeń

  • Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn.zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1189):
    • Zasiłek dla bezrobotnych wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane. Zasiłek za niepełny miesiąc ustala się dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie,  za który przysługuje zasiłek.
    • Stypendium i dodatek aktywizacyjny wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane.
  • W przypadku nie pobrania zasiłków, stypendiów i innych świadczeń pieniężnych finansowanych z Funduszu Pracy, ulegają one przedawnieniu z upływem 6 miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji (art. 76 ust. 3a ustawy).

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę